RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Mon, 03 May 2021 23:04:16 +0000

716
TIM MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Luyện tim mặt trời
Tỏa không gian đời
Khinh thường gian khó
Bão bùng, mưa rơi