Category : Thơ trữ tình
Điếu văn cho bài thơ tình
Tác giả : Thiếu Văn
Ta viết hết lòng vào chữ nghĩa
Mồ chôn tình ái lửa điêu tàn
Thơ tình cháy lịm trên trang giấy
Ai thắp hộ ai một nén nhang ?

Lệ khóc băng hà rung giấy buốt
Nét mực phai sắc đượm u buồn
Tên Em – nhòa lệ phôi pha nhạt
Rèm phòng rủ xuống ánh tịch dương

Thơ nấc cho lòng thôi chao đảo
Chử ngả nghiêng sầu nhớ mông lung
Khúc nhôi tan tác ưu tư lạ...
Ngoài kia đêm xuống tuyết muôn trùng

Ai khóc hộ ta chút tơ lòng
Mi sầu nhỏ lệ buốt trời phong
Thở than rền rĩ riêng ta một
Em cười vô ý chẳng để tâm...

Nhưng tấm tâm lòng trung trinh ấy
Ta biết rằng Em vẫn gọi thầm...