Category : Cổ thi
Đối tửu đương ca
Tác giả : JakenLem
Thế sự phiêu phiêu tựa giấc mơ
Trăm năm một khắc mấy ai ngờ
Bên mai ghẹo nguyệt say bầu rượu
Dưới trúc trêu sương họa túi thơ
Chén thoảng chừ vơi gà gáy rạng
Chân nghiêng chợt ngã liễu vin hờ
Không tâm mặc gió vô tình đến
Chẳng lụy hư danh nghĩ vẩn vơ.