Category : Cổ thi
Góc cửa sổ
Tác giả : hiding
Ngồi bên cử sổ ngắm vì sao
Chiếu lối nơi ta tự thuở nào
Tiết học ồn ào muôn tiếng nói
Ngôi nhà nẻo vắng tới phương nao
Trông ra cánh cửa muôn sầu đắng
Lóm ngó bên tai lắm tiếng chào
Mãng lối hư không lời ấp úng
Người về chẳng biết nói ra sao ?