Category : Cổ thi
Đêm ưu tư
Tác giả : JakenLem
Nguyệt rụng ngoài ao bóng đổ ngang
Rùng mình cá nguẩy nước miên man
Toan say rượu sẵn sao chưa cạn
Muốn ngắm hoa đây nỡ chóng tàn
Cửa rộng chờ mây, mây chẳng tới
Tâm hờ mặc gió, gió đi hoang
Cành khô hứng giọt sương rơi nhẹ
Lạnh buốt bàn tay vụng phím đàn.