Category : Cổ thi
Cảnh đêm
Tác giả : JakenLem
Muôn kẻ say nồng một kẻ không
Trời mây ảm đạm đối trăng trong
Tìm mồi chim nhọc bay liền cánh
Theo gió hoa run rợp khắp phòng
Hiên bật giấy nhàu thơ khóc lạnh
Then chùng cửa sập cỏ hương xông
Quay đầu quẳng bút thôi đùa chữ
Chó sủa trong sân tiếng gáy đồng.