Category : Cổ thi
Dừng đâu
Tác giả : JakenLem
Đường đời mấy nẻo biết dừng đâu?
Chớp mắt năm mươi bạc mái đầu
Nhớ nước đêm nằm nghe ruột thắt
Thương nhà sớm dậy thấy lòng đau
Mưa quê mấy bận không sờn chí
Tuyết khách đôi phen lại thấm sầu
Một mảnh tình vương sao dứt đặng
Buồn lây bóng nguyệt suốt canh thâu.