Category : Cổ thi
Cám cảnh
Tác giả : JakenLem
Ngày tháng thoi đưa chốc đã già
Năm nào gió thổi trước thềm hoa
Cành mai sẽ nở bao mùa nữa?
Cánh quạ bay thêm mấy nóc nhà?
Tay mỏi bút buông thơ cũng lạnh
Giọng khàn hơi hết nhạc chưa ca
Cuộn mình ôm gối nhìn mưa xuống
Ngọn gió năm nào lại thổi qua.