Category : Cổ thi
Bạn xa
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Đã rất lâu rồi bác đến đây,
Chốn cũ chờ mong ngỡ héo gầy,
Bầu nghiêng rượu cạn không người uống
Chén ngả men tàn chẳng ai say,
Nhác trông người cũ lòng khấp khởi,
Vừa thấy cố nhân dạ ngất ngây,
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu"
Bác mới chạm nhà nghe đã say !