Category : Cổ thi
Ngạo thiên bằng
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Quen ở non cao, bỡn cả trời
Chộp kình tóm ngạc giữa ngàn khơi
Giời cao chẳng đủ dăm vòng lượn
Bể rộng đâu vừa mấy khúc chơi
Dang cánh thiên ngư kinh khiếp bóng
Chao mình bách điểu hãi hùng hơi
Phong lưu tự tại cùng sơn thủy
Dâu bể ngày sau cũng phỉ đời.