Category : Cổ thi
Lục Kỳ Thanh
Tác giả : HVN
Rừng chiều văng vẳng tiếng chim xa
Nữ khách về đâu dưới bóng tà?
Bạch mã dập dồn chân lữ thứ
Hồng bào phấp phới dáng kiêu sa
Vì ai son sắt câu tình nghĩa
Để ta vương vấn nỗi sơn hà
Xa trông núi biếc xuyên trời thẳm
Chợt lòng dào dạt khúc hoan ca.

--------------------------------------------------------

* Lục Kỳ Thanh là tên char Võ Đang nữ nhà em