Category : Cổ thi
Hạ ký
Tác giả : JakenLem
Nắng gọi hạ về tiếng dế vang
Đùa nhau con nước rẽ hai làn
Cành sen trắng nõn vờn đôi bướm
Đám cỏ xanh tươi bỡn gió ngàn
Vẫy cánh chim bay vằng vặc bóng
Uốn mình cá lặn nước miên man
Trên hồ vết tích còn in dấu
Thuyền lá nhẹ bơi xua sóng lan.