Category : Cổ thi
Mơ mộng
Tác giả : hiding
Tôi nhớ quá nhiều biết nói ai ?
Chỉ trong lặng khích với đêm dài
Ngồi mơ giây phút, còn đâu nữa
Tay viết vài dòng, vẫn cứ cay
Hơn nữa tối khuya, chưa ngủ được
Còn dài ngày tháng, trải thâm sai
Mộng mơ cũng chỉ là mơ mộng
Chẳng biết khi nào gừi đến tai...