Category : Cổ thi
Hẹn cùng Trăng
Tác giả : hiding
Câu thơ vui thú chén men nồng
Bước mãi bao giờ mới nghĩ thông
Tình đứt se vầng thêm nhói dạ
Trăng tròn kết ý chả đau lòng
Ông Tơ tự tại... buông lời kết
Bà Nguyệt ung dung... hứng ước không
Mơ mộng đêm dài lạc bước nỗi
Ai hay hiểu thấu... mối tình trông.