Category : Cổ thi
Nhớ bạn
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Đã mấy đêm rồi chẳng thấy sang,
Thoáng tiếng chân đi nhuốm lên đàng,
Trước ngõ hai hàng dương ủ rũ,
Sau nhà một dãy liễu thênh thang.
Trăng lên độc tửu đầy vô vị,
Gió lặn đơn cầm mấy xốn xang.
"Tương tư lọ phải là trai gái ?"
Trách kiếp tửu đồ ai trót mang !