Category : Cổ thi
Men tình
Tác giả : hiding
Nâng niu bầu rượu giải đi sầu
Cạn với bạn bè khỏi lo âu
Mỗi chén một người, trăm kẻ uống
Vạn ly vài bận, đến người sau
Men tình chua chát, càng thêm hận
Vị thế cay nồng, mà vẫn đau
Xưa có Triển Chiêu say tỉnh rượu
Nâng chén tiêu sầu, sầu lại sâu...