Category : Cổ thi
Chia phôi
Tác giả : hiding
Giờ đây câu hứa đã chia đôi
Chẳng tiếc mà sao cứ hập hồi
Năm tháng ân cần nay khép chặt
Một lần từ biệt cũng qua thôi
Trọn đời, trọn kiếp nghe êm ả
Hẹn ước nguyện thề thoảng nhẹ trôi
Hai bóng nhưng giờ còn lại một
Bên này, bên ấy đã chia phôi...