Tùy chọn

Quyển tiểu thuyết sex táo bạo nhất trong thư tịch cổ Việt Nam ?