Tùy chọn

Nghĩ gì về những anh hùng đường phố và những người chấp pháp công lý?