Tùy chọn

Khi viết thơ có cần quan tâm đến ý nghĩa của bài thơ?