Tùy chọn

Bởi có những con đường không thể giao nhau...