Tùy chọn

Tinh thần người Nhật...bao giờ ta mới sánh kịp