Tùy chọn

Vô đề -Tương kiến thì nan biệt diệc nan - Lý Thương Ẩn