Tùy chọn

"Cô giáo" Ngọc đọc chữ Giáo sư Hồ Ngọc Đại - Cười bể bụng!