Tùy chọn

Thơ tôi viết : Cảm ơn Em đã bước đến bên anh