Tùy chọn

"Đừng dắt em đi về phía biển" của Lãnh qua lăng kính Hớ