Tùy chọn

Mại dzô...Mại dzô..Thử tài dự đoán tình huốngcủa làng thiamlau