Tùy chọn

Xem xong..cả nhà .có ý kiến ý cò gì ko nào???