Tùy chọn

Не верь, не верь поэту, дева(Đừng tin nhé, người đẹp ơi)