Tùy chọn

Vũ trụ chính là lồng ngực của một con quỷ khổng lồ