Thi Ẩm Lâu
Khách Chí - Đỗ Phủ - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Dịch thi viên (https://thiamlau.com/forum/forum-19.html)
+---- Chủ đề: Khách Chí - Đỗ Phủ (/thread-628.html)Khách Chí - Đỗ Phủ - chopmat - 13-06-2011客至 - Khách chí
杜甫 - Đỗ Phủ

舍南舍北皆春水,但見群鷗日日來。
花徑不曾緣客掃,蓬門今始為君開。
盤飧市遠無兼味,樽酒家貧只舊醅。
肯與鄰翁相對飲,隔籬呼取盡餘杯。

Xá nam xá bắc giai xuân thủy,
Đãn kiến quần âu nhật nhật lai.
Hoa kính bất tằng duyên khách tảo,
Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
Bàn sôn thị viễn vô kiêm vị,
Tôn tửu gia bần chỉ cựu phôi.
Khẳng dữ lân ông tương đối ẩm,
Cách li hô thủ tận dư bôi.

Dịch nghĩa :

Mé nam mé bắc nhà đâu đâu cũng một bầu xuân thủy,
Mà những thấy đàn chim âu ngày ngày tới thôi.
Lối hoa chưa từng vời khách quét dọn,
Cửa bồng nay mới vì anh mà rộng mở.
Mâm cơm nơi chợ xa không đủ vị,
Chén rượu nhà nghèo chỉ toàn rượu thô chưa gạn.
Thôi thì gọi rủ ông hàng xóm cùng nhau uống,
Cách hàng rào í ới hết mấy ly sót.

Dịch thơ :

Khách đến

Mé nam mé bắc bầu xuân khắp,
Những thấy đàn âu sớm tối thôi.
Lối cỏ chẳng lần vời khách quét,
Liếp bồng nay mới đón anh chơi.
Mâm cơm chợ lánh chưa đầy vị,
Cút rượu mái quê chỉ bã mồi.
Gật với ông bên cùng đối ẩm,
Cách rào ới sạch mấy ly hôi.