Thi Ẩm Lâu
Trường Tín Oán - Vương Xương Linh - Phiên bản có thể in

+- Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum)
+-- Diễn đàn: Tửu Lầu (https://thiamlau.com/forum/forum-5.html)
+--- Diễn đàn: Thi Ẩm Lâu (https://thiamlau.com/forum/forum-6.html)
+---- Diễn đàn: Dịch thi viên (https://thiamlau.com/forum/forum-19.html)
+---- Chủ đề: Trường Tín Oán - Vương Xương Linh (/thread-515.html)Trường Tín Oán - Vương Xương Linh - chopmat - 17-04-2011

王昌齡 – Vương Xương Linh
長信怨 - Trường Tín oán
奉帚平明金殿開, 且將團扇共徘徊。
玉顏不及寒鴉色, 猶帶昭陽日影來。

Phụng trửu bình minh kim điện khai
Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc
Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai.

Dịch nghĩa :

Nỗi oán nơi cung Trường Tín

Đã đến giờ quét dọn buổi sáng, điện vàng mở cửa (phụng trửu bình minh - trực nhật buổi sáng)
Vẫn còn cầm cây quạt tròn cùng với tâm trạng bồi hồi (chắc bị nhốt lâu quá, giờ được ra nên có phần xúc động)
Vẻ ngọc trông tiều tụy chẳng bằng con quạ rét (thì bị nhốt lâu quá mà)
Do dự đem về ánh nắng Chiêu dương ( tay mở cửa nó nhìn còn thấy ái ngại nữa là ánh nắng Chiêu dương)

Dịch thơ :

Nỗi lòng Trường Tín

Tiếp chổi ban mai mở điện vàng,
Những còn cầm quạt với miên man.
Mặt hoa tiều tụy hơn con quạ,
Lưỡng lự Chiêu dương dẫn nắng sang.