Ní nuận

Ní nuận
by   hothiethoa  at   Tue, 23 Aug 2022 01:37:19 +0000

1.Kiến thức:
Kiến và thức là 1 từ ghép. 
-Kiến là thấy. Chứng kiến là thấy và có thể đảm bảo. Kiến này khác nghĩa với sáng kiến, ý kiến.
-Thức là đã có, là đã nếm trải. Thưởng thức là nếm qua và cảm thấy ngon. Thường thức là nếm trải hằng ngày, thường xuyên, Học thức là đã có học, ý thức là (đã) có ý.
Như vậy kiến thức là đã được thấy qua, gặp qua, biết qua.