Đào Nguyên Ức Cố Nhân - Tần Quán

Đào Nguyên Ức Cố Nhân - Tần Quán
by   Ngạo  at   Wed, 17 Feb 2021 06:17:22 +0000

Đào Nguyên Ức Cố Nhân - Tần Quán


桃源憶故人
玉樓深鎖多情種,
清夜悠悠誰共?
羞見枕衾鴛鳳,
悶則和衣擁。
無端畫角嚴城動,
驚破一番新夢。
窗外月華霜重,
聽徹梅花弄。


Đào Nguyên ức cố nhân

Ngọc lâu thâm toả đa tình chủng,
Thanh dạ du du thuỳ cộng?
Tu kiến chẩm khâm uyên phụng,
Muộn tắc hoà y ủng.
Vô đoan hoạ giốc nghiêm thành động,
Kinh phá nhất phiên tân mộng.
Song ngoại nguyệt hoa sương trọng,
Thính triệt "Mai hoa lộng".


Dịch Nghĩa :

Lầu ngọc khoá kín nòi đa tình,
Đêm thanh dài dằng dặc cùng với ai?
Ngại nhìn khăn gối thêu uyên ương, phụng hoàng,
Sầu muộn cùng áo khăn.
Bỗng nhiên tiếng tù và từ thành quân vọng tới,
Phá tan cơn mộng vừa mới thành.
Ngoài song trăng sáng, sương nặng,
Nghe hết khúc "Mai hoa lộng".


Ngạo Dich :
Lầu Ngọc kia đa tình chủng khoá
Đêm trắng đêm kề má cùng ai
Uyên phụng chăn gối u hoài
Áo khăn sầu muộn đôi ngài mi chau
Tiếng tù và vì đâu vọng tới
Phá cơn mộng vừa mới vờn quanh
Sương nặng trăng sáng long lanh
"Mai Hoa lộng " khúc cũng đành nghe xongTự tặng cho mình vậy
Giốc = giác = sừng = tù và ..có người dịch mà chả biết giốc là cái khỉ gì ..