RE: Riêng một góc trời......
by   Long Giao Anh   at   Sun, 17 Sep 2023 16:41:23 +0000

Bút danh ám ảnh Tuyết Hàn
Văn phong ma mị tựa làn khói sương.
Cảm thân túc hạ dặm trường.
Tửu nhâm, trà thẩm,kỳ tường, cầm thông.
Phong,hoa,tuyết, nguyệt hoạ lồng
Tạo nên xuân hạ thu đông chuyển mùa.
Thập niên đếm lẽ quá thừa.
Truy hình, tầm vọng lối xưa thoả lòng.
Vẩn trong ký ức manh mong
Tuyết Hàn giới cảnh , gắng tìm đuổi theo