RE: Câu chuyện đầu năm Quý Mão
by   Tuý Trào   at   Wed, 24 May 2023 18:45:39 +0000

LỜI ĐỀ NGHỊ GẶP MẶT TRỰC TIẾP VỚI MIKE...

GỬI JOHN

Chúng tôi đề nghị anh phải gặp mặt trực tiếp Mike. Bởi vì, anh đã xem lén rất nhiều đề tài luật học của Mike. Anh hãy thẳng thắn yêu cầu Mike đi du học ở nước Tiệp Khắc. Chúng tôi muốn biết Mike có đồng ý hay không?

Chúng ta phải đứng về góc độ của Mike để xem xét. Mike là lao động chính của gia đình nên khả năng du học của Mike là khó thể xảy ra.Bên cạnh đó, chúng ta còn chưa trả lương cho Mike. Chúng ta đã giựt lương của Mike. Hoàn cảnh của Mike quá khó khăn nên khả năng du học của Mike là bằng 0.

"Mike sẽ không đi du học"-Chúng tôi đoán như thế!

Sau khi ăn cắp đề tài luật học của Mike, chúng ta không thể áp dụng trên lãnh thổ của quốc gia chúng ta. Bởi vì, đề tài luật học của Mike đã không phù hợp với pháp luật Tiệp Khắc. Vì vậy, chúng ta phải trở thành lãnh đạo chính trị của Tiệp Khắc, nếu chúng ta muốn áp dụng đề tài luật học của Mike

Chào!