RE: Những vần thơ bất chợt !
by   aydada   at   Sat, 21 Jan 2023 08:15:47 +0000

Năm mới năm me lại chúc nhau,
Chúc cho cái sự được sang giàu
An Khang - Hạnh Phúc - Bình An tới
Muộn phiền năm cũ cũng qua mau