RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sun, 18 Sep 2022 09:07:58 +0000

QUY TRÌNH GẮNG LIỀN VỚI LỢI ÍCH CỦA CÔNG TY...


Chúng tôi khẳng định lại: "Quy trình gắng liền với lợi ích của công ty chúng ta."

Nếu chúng ta muốn công ty của chúng ta phát triển, thì chúng ta phải có quy trình.

Không có ai bàn cãi đúng không?. John chống lại ý kiến này. Đó là việc riêng của John.

Để có quy trình, chúng ta cần suy nghĩ:

Trường hợp 01: Tuyển dụng Mike và trả lương cho anh ấy

Mike sẽ được tuyển dụng và trả lương để làm quy trình.

Trường hợp 02: Không tuyển dụng Mike

Chúng ta sẽ không có quy trình nào cả

Trường hợp 03: Xem lén quy trình của Mike khi Mike làm việc ở công ty khác.

Hành động này là phạm pháp

Chúng ta loại trường hợp 02, và trường hợp 03. Chỉ còn trường hợp 01.

Còn 01 trường hợp nữa.

Trường hợp 04: Chia sẻ 50% tổng số cổ phần cho Mike

Chúng ta sẽ có quy trình hoàn hảo nhất.