RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Thu, 15 Sep 2022 20:50:41 +0000

905
NGHỊCH LÝ
Phạm Bá Chiểu

Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc
Cái giá của tự do là cô đơn
Nhưng chẳng gì kỳ lạ hơn
Lúc cô đơn người ta thèm ràng buộc
Ràng buộc rồi lại tiếc nuối cô đơn