RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Tue, 02 Aug 2022 23:49:02 +0000

GIÁ TRỊ LÀ GÌ?

- Tao không biết nó học hành nhiều như vậy để làm gì?

++Rồi cuối cùng, mày tính sao? Có thuê nó không?

-Không! Nguyên tắc của tao là không cần học hành nhiều.

++Vì mày không bằng nó???

- Mày ngồi ở đây cũng lâu rồi! Qùa cáp mày cho cũng nhiều rồi!. Mày sống cả nể và mày không thấy mệt. Tao mệt lắm rồi!

++Gía trị nằm ở đó....

- Mày tự kiêu quá! Ai cũng vì quyền lợi...