RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Thu, 12 May 2022 23:38:34 +0000

BỰC....

Mike phải học lên cấp tiến sĩ, Micheale à?

+Nhưng, công ty của chúng ta được lợi gì?

Tôi muốn thi đấu với Mike...

+Vậy, hãy liên hệ với anh ấy...

Mike không thể làm Sale được?

+Tại sao?

Tôi không thích hắn làm sale...

+Nhưng, tại sao?

Chúng ta phải đoàn kết lại, chúng ta phải chống việc Mike làm sale....

+Chúng ta được lợi gì?

Chúng ta cùng một nhóm.

+Nhưng, Mike không thích nhóm chúng ta...

Huhu...Tôi không giỏi tiếng anh. Tôi không hiểu. Hãy trả lại sĩ diện cho tôi...

+Anh cứ nói anh không hiểu tiếng Anh. Mọi người sẽ trả sĩ diện cho anh. Nhưng trong lòng họ, anh đã trở thành người xấu. Chúng tôi đều giả bộ....