RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Thu, 27 Jan 2022 08:46:02 +0000

NHIỀU BẠN ==> NHÀ NGOẠI GIAO ==> MẤT HẾT BẠN

Bạch thầy, hôm trước, thầy coi bói cho con, thầy nói con sẽ trở thành nhà ngoại giao. Hôm nay, con đã được nhận làm việc ở Sở Ngoại Vụ rồi...

+ Đúng vậy, số của con có sao Thanh Long, Quan Phù chiếu mệnh. Mệnh có Thiên Cơ miếu địa. Cung nô bộc có Xương, Khúc, Văn khôi, Tả phù hỗ trợ. Ắt trở thành nhà ngoại giao. Một tất lưỡi có thể thuyết phục đối phương buông bỏ gươm đao hoặc dùng gươm cứa cổ mình.

Bạch thầy, vậy kiếp sau, con làm gì? Con có tiếp tục làm nhà ngoại nữa hay không?

+Không con, kiếp sau, con đi đâu cũng bị người ta đánh. Kiếp này, con có nhiều bạn. Thẩm chí, có nhiều bạn tốt giúp đỡ con, nhờ con biết đầu tư cho các mối quan hệ. Con không phải làm, không phải cố gắng nhưng con lại giàu có, được nhiều người nâng đỡ. Tuy nhiên, trong quá trình đó, con cũng đã hại rất nhiều người. Con hại người nhưng người vẫn đề cao con, danh tiếng của con ngày càng tốt đẹp hơn...Kiếp sau, thì con thảm rồi...

Vậy thôi! Con thà không có bạn!