RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 12 Jan 2022 07:53:01 +0000

487

Phạm Bá Chiểu

Giàu vì bạn
Sang vì vợ
Nợ vì người yêu