RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 24 Nov 2021 01:15:01 +0000

459
HỌC HÀNH
Phạm Bá Chiểu 

Học hoài không chịu hành? 
Ngu vô phương cứu chữa!


460
ĐẸP VÀ NẾT
Phạm Bá Chiểu

Cái đẹp khi muốn kẹp
Cái nết đành phải xẹp