RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Tue, 23 Nov 2021 23:34:02 +0000

831
TÙY
Phạm Bá Chiểu 

Bạn thành công, cả những lời bốc phét 
Cũng trở nên bài học quý mọi người 
Bạn thất bại đến cả lời chân thật 
Cũng chỉ là lời bốc phét mà thôi


832
CHẬM CHẮC
Phạm Bá Chiểu

Hãy đi chậm, xác định mỗi bước chân
Liệu đã phải không hề đi sai lối
Đừng chạy vội cho đến khi dừng lại
Mới hiểu ra mình lạc hướng mất rồi