RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Fri, 10 Sep 2021 23:11:26 +0000

789
BẬN
Phạm Bá Chiểu

Bao cơ hội bỏ qua không trở lại
Bởi bận cầu cơ hội giữa khói nhang...