RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Thu, 10 Jun 2021 02:48:58 +0000

96
TRÊU BẠN NGÀY CƯỚI
Phạm Bá Chiểu 

Lấy phải vợ đẹp
Thương bạn quá chừng
Hãy gắng bảo trọng
Kẻo ngày gãy lưng

[Hình: CM-Cawdor-Castle-1.jpg]