RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu   at   Sun, 09 May 2021 03:42:18 +0000

285_ CHỌN HẠNG NÀO
Jenny Ho
( Mùa cách ly ).

Muốn xin hỏi
Bạn ta nên hạng nào?
Điều tích cực
Tiêu cực nào đáng thể
Bước cuộc đời
Cái nhìn không thông lệ
Sáng niềm tin
Hay tăm tối bước đời

Cháy tin yêu
Hay thất vọng hảo huyền
Quyền quyết định
Vẫn nằm trong nhận thức
Mỗi con người
Mỗi cá nhân riêng biệt
Định đoạt nào
Thỏa đáng với riêng ta?


[Hình: 20110415124641_19.jpg]