RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 07 Apr 2021 12:57:15 +0000

683
SỨC KHỎE VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Có sức khỏe ta thể kiếm được tiền
Nhưng bằng tiền không thể mua sức khỏe

[Hình: budget-au-1.jpg]