RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Sat, 21 Nov 2020 23:56:52 +0000

35
HẠNH PHÚC THỰC SỰ?
Phạm Bá Chiểu

Chàng có thể hạnh phúc
Với bất cứ mọi nàng
Miễn một điều nghịch lý:
Nàng ấy không yêu chàng

[Hình: photo-1-1490433909531.png]